SABIES QUE ?

           Cada tona de paper reciclat estalvia 2 m d’espai a l’abocador de deixalles.
          Cada tona de paper reciclat estalvia 140 l de petroli.
          A Espanya s’importen més de 43 milions de € a l’any en paper utilitzat per reciclar-lo. ¿ Creus que si nosaltres col·laboràrem en el reciclatge del paper podríem estalviar-nos eixos diners ?

Com ja sabeu hem possat en marxa una campanya de reciclatge a l’escola, si només puguèrem salvar un arbre de la tala indiscriminada, ja estaríem ben pagats.

 SABIES QUE?

 L’alumini és va descobrir en 1820 valia més que l’or, ja que es el metall més abundant de la Terra, però treure-lo del mineral que el conté és molt costós.

          Un pot i un paper d’alumini seguirà éssent un residu sòlid durant 500 anys.
          Si tires dos pots d’alumini a la paperera normal, estàs balafiant més energia que la que consumeix diàriament qualsevol persona dels països del 3r món.
          Reciclar l’alumini redueïx en un 95% la contaminació atmosfèrica generada durant la seua fabricació.
          Fabricar alumini a partir de l’alumini reciclat comporta el 90% menys d’energia que fer-lo a partir del mineral

 A l’Escola podem col·laborar si reduirem les qüantitas de Alumini als nostres entrepans del matí, per exemple utilitzant paper, o bolses de tela i plastic.

 SABIES QUE?

           Molts dels aparells quotidians funcionen gràcies a l’energia acumulada  de les piles. La ràdio, la llanterna, la càmera fotogràfica i la gran majoria de joguets, en serien una mostra.
          Totes les piles porten metalls pesants com el mercuri i el cadmi. Després de dipositar-les a l’abocador, alliberen aquets metalls, els quals passen directament al sòl i d’allí als aqüifers, contaminant la terra i l’aigua que després consumim les persones.
          De totes les piles, les més perilloses per a la salut humana són les de botó. Aquestes solen fer funcionar aparells de més precisió com els rellotges, càmeres de video, etc. Malgrat que són les més xicotetes, són les que contenen un metall anomenat liti que és molt tòxic i pot, fins i tot, produir la mort.

 Cal utilitzar piles recarregables. Encara que contenen cadmi, duren molt més que les alcalines. A més a més de no llançar les piles a la brossa com si foren deixalles normals, cal tirar-les als contenidors especials que podem trobar a l’escola i botigues d’electrònica.

SABIES QUE?

 El vidre es fabrica amb tres ingredients bàsics: arena, calci i carbonat sòdic.Aquests ingredients s’han d’escalfar fins a una temperatura d’uns 1400º C perquè es fonen. El procés necessita al voltant de 4200 Kcalories d’energia per produir un kg de vidre.

           L’energia  que s’estalvia del reciclatge d’una sola botella de vidre pot il.luminar una bombeta de 100 wats durant 4 hores.
          El vidre generat a partir de material reciclat redueix la contaminació atmosfèrica amb un 20% i la contaminació de l’aigua amb un 50%.
          Qualsevol botella de vidre que tires a un abocador tardarà més de 3000 anys en descompondre’s.

 Tendriem que disposar a casa un lloc per apartar els envasos  de vidre i quan en tinguem uns quants portar-los a un contenidor de vidre, A més a més quan anem al supermercat procurar comprar productes amb envasos retornables.

 SABIES QUE?

 Els darrers anys està produint-se  a la Terra un fenomen anomenat efecte hivernacle que consisteix en  un augment de la temperatura mitjana de la Terra, per culpa d’una capa de gasos que envolta aquesta i impedeix que els raigs  del sol puguen tornar a l’espai.

 Els gasos responsables d’aquest efecte hivernacle son:

          El diòxid de carboni ( CO2 ). És el responsable del 50% de l’efecte. Es produeïs amb la crema de fòssils com el petroli, el carbó, el gas natural i els incendis forestals.
          Els cloroflorocarboni ( C F C ) . Responsable del 15% al 20% de l’escalfament. També és responsable de la destrucció de la capa de l’ozó.
          El metà: Responsable del 18%. El produeïs l’activitat ramadera i els abocadors.

 SABIES QUE?

           En la majoria de turismes i de motocicletes tan sols viatja el conductor i, tanmateix, les motocicletes disposen de dues places i els cotxes de quatre i fins i tot de cinc.
          Els vehicles a motor es multipliquen més que les persones. Hi ha famílies formades per quatre membres que cadascú té un vehicle. El pare un gran cotxe familiar, la mare un cotxe xicotet, el fill una motocicleta de gran cilindrada i la filla xicoteta una scooter.
          No podem criticar l’actuació dels països del Tercer Món en matèria mediambiental ( la selva tropical del Brasil, Indonèsia…; o la cacera de gran animals a la sabana Africana.) mentre nosaltres, els habitants dels països rics de la Terra som responsables del 70% d’emissions de CO2.
          És veritat que, a vegades, els serveis públics de transport són deficients i normalment van amb retard. No podem excusar-nos amb això. Si la gran majoria de persones utilitzàrem el transport públic, el nombre de vehicles particulars disminuirïa i el trànsit rodat seria més fluid i, com a conseqüència, l’emissió de CO2 seria menor.

  

SABIES QUE ?

 Ningú està capacitat per a dir-te què has de menjar. Segurament si no tens cap malaltia, menjaràs el que voldràs. ¿ T’has preguntat, alguna vegada, si la teua alimentació pot influir en el medi ambient ?

           

    Per produir un kg de carn es necessita 20 000 l d’aigua 16 kg de cereals i 8,3 l de benzina.

    Si reduírem un 10 % el consum de carn mundial, es podria alimentar amb els cereals que consumeixen aquests animals, a 60 milions de persones durant un any.
    Per culpa de la progressiva demanda de carn al món, s’han destrossat al Brasil més de 198 hectàrees de selva ( més de la meitat de la superfície de França ) en convertir-les en pastures de remugadors.
  Aquests animals són els responsables del 1,3 % de l’efecte hivernacle de la Terra per culpa del metà que produeixen en fer la digestió dels cereals.
  El 25 % de la població espanyola està sobrealimentada especialment per consum de productes animals.

 Cal menjat tot tipus d’aliments, però amb moderació. Abusar de la carn no és bo ni per a tu, ni per a la Terra.

 SABIES QUE…

 Encara que el paper, el cartó, el vidre són materials que es poden reciclar amb més facilitat, no són i no han de ser els únics. Existeixen productes que es poden aprofitar directament sense cap o tan sols un mínim procés de reciclatge com poden ser els electrodomèstics, la roba, els cotxes, els mobles, etc.

    Molts mobles, la roba, els electrodomèstics… vells, poder servir a unes altres persones més necessitades que tu.
     La gran majoria de cotxes vells tenen un 75% de peces que es poden fer servir en uns altres cotxes.
    La roba que rebutgem perquè se’ns ha fet xicoteta o no ens agrada perquè està passada de moda pot ser utilitzada durant 10 anys més per persones del Tercer Món.
–   Els envasos de llanda com els de tonyina poden ser reciclats per fer envasos nous.

En l’any 1.988 es produïren a Espanya 275 milions de tones de deixalles, d’aquestes més del 50% s’hagueren pogut reciclar.